Utmaningar och inspiration

Utmaningen: Innovativa lösningar på problematiken med bränder i bostadsmiljö

Årligen sker cirka 24 000 bränder i bostäder i Sverige. Räddningstjänsten larmas till 6 000 av dessa och insatserna räddar ett liv varje vecka, men mellan 80 och 90 människor avlider i bostadsbränder varje år och ett 100-tal skadas så allvarligt att de behöver sjukhusvård. Risken att omkomma är inte jämnt fördelad i befolkningen utan uppvisar tydliga skillnader, framförallt beroende på ålder och social utsatthet. Bostäder står för över 70% av antalet egendomsskador till följd av brand som ersätts av försäkringsbolagen.
Att få fram bättre underlag för fortsatt arbete med brandsäkerhet i bostadsmiljön var utgångspunkten för forskningssatsningen Bränder i bostadsmiljö vilket nu utgör grundunderlag för vår tävling Brinnovation.
Även om forskningssatsningen hade huvudfokus på att stödja MSB:s nollvision: Ingen ska behöva omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder, så omfattar Brinnovation även utmaningen att förhindra egendomsskador till följd av bränder i bostadsmiljö.
Här finns en sammanfattning av forskningsresultaten i broschyrformat.
Mer information om forskningsresultaten hittar du här.

Inspiration 1: Några användarbara modeller

Att läsa in sig på de forskningsrapporter som hänvisas till på utmaningssidan rekommenderas för alla som vill pricka in sina utmaningar rätt. För att ge ytterligare inspiration finns här länkar till ett antal användbara modeller.
I modellerna ser du rutor med benämningar såsom ”antändning”, brandtillväxt”, ”upptäckt, och även olika typer av bränder, exempelvis i möbler inne i bostaden eller anlagd brand i trapphus. Dessa begrepp finns även som ”Keywords / Nyckelord” på tävlingssidan. Vi vill att du där genom val av nyckelord pekar på inom vilket eller vilka av dessa områden du anser att din idé ska göra nytta.

Scenario

 • Klädbrand
 • Möbelbrand
 • Spisbrand
 • Elframkallad brand
 • Självmord
 • Anlagd brand

Skyddsmetod

 • Kontrollera värme
 • Förhindra antändning
 • Begränsa brandtillväxt
 • Upptäckt/Varning
 • Släckning
 • Förflyttning
 • Hjälp utifrån

Plats

 • Inne i bostaden
 • Utanför bostaden (t.ex. trapphus och vind)
Eventuella frågor på modellerna kan ställas till Marcus Runefors marcus.runefors@brand.lth.se
som är en av de forskare som ingick i projektet om bränder i boendemiljö.

Modell 1 – Typhändelser

Denna modell är baserad på en s.k. klusteranalys av alla dödsbränder och beskriver typiska scenarier som du hittar här. En innovation bör vara riktad mot en eller flera av dessa ”pajbitar”.
Mer information om scenarierna kan hittas i kapitel 1.4 i PDF:en Mot en evidensbaserad
nollvision kring bostadsbränder
(samt i den artikel som refereras)

Modell 2 – Händelsekedja

Denna modell utgörs av en händelsekedja där en innovation kan syfta till att antingen minska eller hindra brandförloppet eller kan innovationen göra att man hanterar hinder för den positiva (gröna) händelsekedjan. Modellen är främst användbar för innovationer som syftar till att minska antalet omkomna eller skadade vid bränder, men kan även användas för andra typer av bränder.
I det här dokumentet finns några ”exempelinnovationer” inplacerade.

Modell 3 – Brandsäkerhetsträd

Denna modell utgörs av en typ av felträd där man kan identifiera vilken strategi man har för att uppnå brandsäkerhet. Man kan till exempel antingen minska risken för antändning eller hantera branden när den väl uppstått. Felträdet är baserat på den amerikanska standarden NFPA 550.
Metoden är lika tillämpbar för händelser med personskador som egendomsskador.

Inspiration 2: Utmaningar från vårt nätverk av partners

Brandforsk

Om oss:

Brandforsk är en allmännyttig organisation med syfte att initiera, bekosta och sprida resultaten från olika slag av brandforskning.

Huvudman för Brandforsk är Brandskyddsföreningen Sverige och verksamheten leds av en styrelse och bedrivs i form av projekt vid universitet och högskolor, forskningsinstitut, myndigheter och företag.

Därför är vi med i Brinnovation:

Vi vill hitta nya former för att sprida forskningsresultat, i detta fall det nyligen avslutade projektet om Bränder i bondemiljö.

Björn Sundström

Styrelseordförande i Insamlingsstiftelsen Brandforsk

Brandskyddsföreningen

Om oss:

Brandskyddsföreningen Sverige är en ideell allmännyttig förening som vill skapa ett brandsäkrare Sverige. Vi vill arbeta kunskapsbaserat och vår metod är samarbete för allas bästa. Brandskyddsföreningens Service AB är ett helägt dotterbolag till Brandskyddsföreningen Sverige.

Därför är vi med i Brinnovation:

Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Tillsammans med partners och vänner vill vi frigöra den kreativa kraften hos oss alla för att hitta de nya lösningarna på ett viktigt samhällsproblem. Ett problem som dessutom drabbar sårbara grupper särskilt allvarligt. Utvecklingstakten hittills har varit alltför långsam.

Utmaningar som jag särskilt brinner för att få lösta:

 • ”Osynliga” sensorer som detekterar och varnar för brand – mycket smartare än dagens.
 • Spisar som själva förhindrar torrkokning/brand.
 • Alternativ till petroleumbaserat skum i stoppade möbler.

Thomas Gell

Forsknings- och innovationschef
Thomas.Gell@brandskyddsforeningen.se

Brandskyddslaget AB

Kort info om företaget:

Vi har skyddat människor och värden sedan 1989. Idag är vi ett av Sveriges största fristående konsultbolag inom brandskydd, riskhantering och sprinklerprojektering. Vi jobbar även aktivt med att driva utvecklingen framåt genom forskningsprojekt och doktorander.

Varför vi är med i tävlingen:

Brinnovationen är ett utmärkt sätt att förädla forskningsresultat genom att både sprida kunskap och ge stöd till praktiska lösningar.

Vår organisations största utmaningar:

De tre största utmaningarna inom området brandsäkerhet i bostadsmiljö tycker vi är:

 • Att nå fram till de mest utsatta med åtgärder och insatser. Många som skadas och omkommer i bränder har nedsatt mobilitet pg a ålder, sjukdom eller berusningsmedel. Hur når vi dessa svaga utsatta grupper?
 • Att det tidiga brandförloppet i många fall är sammankopplat med bränder i lös inredning. Den lösa inredningens brandegenskaper är en mycket viktig faktor när det gäller brandsäkerheten i bostadsmiljö men är det möjligt att ge rekommendationer som följs på detta området?
 • Att introducera olika sorters släcksystem eller andra ”förlåtande” system vilka är effektiva sätt att begränsa bränder som uppstår. Hur gör man detta på ett ekonomiskt försvarbart sätt?”

Robert McNamee

FoU Chef
robert.mcnamee@brandskyddslaget.se

Framtiden

Kort info om företaget:

Framtiden koncernen är Sveriges största Allmännytta och ansvarar för drygt 72 000 bostäder. Vi ägs av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB.

I koncernen där Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag ingår Poseidon, Familjebostäder, Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget, Framtiden Byggutveckling samt Störningsjouren.

Vårt uppdrag som allmännytta innebär att vi ska agera långsiktigt på Göteborgs bostads och fastighetsmarknad. Koncernen ska dessutom vara en strategisk aktör i syfte att bidra till Göteborgs utveckling i övrigt.

Varför vi är med i tävlingen:

Vi tillhandahåller bostäder för var fjärde Göteborgare, Vi ser det som en självklarhet att Framtiden och dess dotterbolag är med som partner i denna tävling.

Problemet med bostadsbränder är något som i allra högsta grad berör och tyvärr drabbar många av våra hyresgäster, dessutom kostar det samhället och vår verksamhet många miljoner varje år.

Utöver det faktum att problemet berör oss i stor utsträckning, känns det dessutom mycket bra med ett projekt som tar avstamp i genomförd forskning med syfte att hitta lösningar på ett stort problem.

Vår organisations största utmaningar:

Alla bränder i bostäder drabbar människor – våra hyresgäster. Människor förolyckas och skadas i samband med bostadsbränder, människor förlorar hela eller delar av sina hem – Dessa bränder skapar mycket onödigt lidande.

Bränder i bostäder skapar otrygghet. Brand är dessutom något som årligen kostar många miljoner och varje brand skapar en negativ miljöpåverkan.

Den stora utmaningen gällande bränder är att hitta träffsäkra, flexibla lösningar som ett kostnadseffektivt sätt kan förhindra/minimera uppkomst av brand, förbättra upptäckten och begränsa branden och dess konsekvenser.

Jessica Wejemark

Koncernsäkerhetschef inom Framtiden
Jessica.Wejemark@storningsjouren.goteborg.se

Försäkrings AB Göta Lejon

Kort info om företaget:

Försäkrings AB Göta Lejon är Göteborgs Stads eget försäkringsbolag. Bolaget försäkrar egendom, ansvar, spårvagn och fordon åt stadens förvaltningar och bolag, som är Göta Lejons kunder. Det totala försäkrade värdet uppgår till 263 miljarder kronor. Göta Lejon arbetar aktivt med riskhantering till exempel genom riskbesiktningar, utbildning och skadeförebyggande projekt. Bolaget är inte vinstdrivande utan har som mål att skapa affärsmässig samhällsnytta för göteborgarna.

Varför vi är med i tävlingen:

Göta Lejon försäkrar både bostadsfastigheter och boendeverksamheter och har ständigt fokus på att förebygga bränder i bostäder. Genom att vara med i Brinnovation vill bolaget stötta nya idéer och innovationer som kan bidra till ökad brandsäkerhet. Vi hoppas och tror att detta kan leda till att bostadsbränder minskar, både i antal och konsekvens.

Vår organisations största utmaningar:

Bostadsbränder står för en stor andel av Göta Lejons försäkringsskador och bolagets utmaning ligger därför i hur vi på bästa sätt kan stötta våra kunder i det förebyggande arbetet. Baserat på den typ av skador som inträffar ser vi att fokus behöver läggas på följande:

 • Att bostadsbränder i många avseenden är ett socialt problem. Därför vill vi att brandskyddet utvecklas så att säkra miljöer skapas även för människor som är särskilt utsatta för bostadsbränder.
 • Att våra kunder har stora fastighetsbestånd vilket medför att nya tekniska lösningar snabbt innebär stora ekonomiska konsekvenser. Helst ska lösningar vara både billiga, tillförlitliga och underhållsfria.
 • Att tidig upptäckt av brand är en otroligt viktig faktor för att begränsa konsekvenserna av en brand. Därför är det intressant med lösningar inriktade på detektion av brand i fastigheter.

Petra Willquist

Riskingenjör
petra.willquist@gotalejon.goteborg.se

If

Kort info om företaget:

If är det ledande sakförsäkringsbolaget i Norden med 3,6 miljoner kunder.
If ägs av den finländska börsnoterade Sampokoncernen och har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Baltikum.
Vårt främsta mål är att ha branschens mest nöjda kunder och med 6 800 medarbetare arbetar vi för att erbjuda våra kunder marknadens bästa försäkringslösningar för både privatpersoner och företag.

Varför vi är med i tävlingen:

Vi uppmuntrar alla insatser som görs för att öka kunskapen om såväl hur bränder kan förebyggas som hur dess effekter kan mildras. Brinnovation är ett nytt, kreativt och spännande sätt att göra just det.

Vår organisations största utmaningar:

 • Brist på information – Få fram enkel och tydlig information om tex. Brandvarnare (inkl vikten av fräscha batterier) och annat brandskydd. Se till att informationen verkligen når fram i sociodemografiskt utsatta områden.
 • Minska andelen brandfarliga material – Förmå tillverkare att utveckla kläder, möbeltyg m.m. som inte är lika lättantändliga.
 • Ta reda på vilka ytterligare brandsäkerhetskrav som kan, och bör, ställas på leverantörer av hemelektronik.

Katarina Mohlin

Head of Communication
Executive Vice President
katarina.mohlin@if.se

Länsförsäkringar

Kort info om företaget:

Länsförsäkringar är Sveriges starkaste varumärke inom försäkring, bank och pension. Det äldsta bolaget i gruppen grundades 1801 och Länsförsäkringar består idag av 23 svenska ömsesidiga försäkringsbolag vilket innebär att vi ägs av våra kunder. Länsförsäkringsgruppen har tillsammans omkring 3,8 miljoner försäkringskunder.

Varför vi är med i tävlingen:

En bostadsbrand orsakar mycket lidande. Som kundägt försäkringsbolag ligger det alltid i vårt intresse att arbeta förebyggande och hållbart. Minskas skadekostnaden så kan vi minska priset på försäkringsskyddet. Dessutom är varje skada som undviks en vinst för miljön. Att utifrån den kartläggning som forskarna gjort och den kunskap som byggts upp hitta nya innovativa lösningar för att minska bostadsbränderna är för oss högprioriterat.

Vår organisations största utmaningar:

 • Som Sveriges största sakförsäkringsbolag är brandsäkerhet ett prioriterat område. Att fokusera på bostadsbränder ur ett så brett perspektiv som möjligt är viktigt och utmanande, då det handlar om såväl egendoms- som personskador. Att ta fram förebyggande åtgärder för detta är viktigt både ur ett ekonomiskt samt ett hållbarhetsperspektiv.
 • Alla gör fel så systemen måste vara robusta och förlåtande. Detta anser vi är nollvisionens framgång och samma princip bör prägla ”brandsäkra bostäder”.

Mari Sparr

PhD, Forskningsansvarig teknik
Mari.Sparr@lansforsakringar.se

MSB

Kort info om företaget:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor, kriser och krig. Vilket inkluderar bl.a. förebyggande av bränder och ett särskilt ansvar för räddningstjänstfrågor. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer samt enskilda.

Varför vi är med i tävlingen:

Vi vill se en ökad innovationsförmåga inom vårt område och har startat något vi kallar för en innovationsmekanism. Idén är att få ihop bl.a. slutanvändare, forskare, industri, innovatörer och entreprenörer i en kreativ och framåtriktad mix för att på sikt skapa nya produkter, tjänster och lösningar på utmaningar inom samhällssäkerhet. Brinnovation kompletterar detta på ett spännande sätt och är också en bra fortsättning på den nationella strategin kring bostadsbrand.

Vår organisations största utmaningar:

 • En åldrande befolkning och en dramatisk ökning av äldre ensamboende, som är en särskild riskgrupp inom bostadsbrand.
 • Förmågan att lära av andra både nationellt och internationellt och omsätta det i det förebyggande arbetet.
 • Få till ett tvärsektoriellt arbetssätt inom kommuner och med centrala myndigheter för att nå de mest utsatta riskgrupperna med en kombination av sociala och tekniska åtgärder.

Per Sundström

Enhets- och forskningschef, Enheten för kunskapsutveckling
Per.Sundstrom@msb.se

NFPA

Kort info om företaget:

NFPA is a Global nonprofit organization, established in 1896, devoted to eliminating death, injury, property and economic loss due to fire, electrical and related hazards.

Our mission – To help save lives and reduce loss with information, knowledge and passion.

Varför vi är med i tävlingen:

Brinnovation has the potential to bring about solutions to the home fire problem beyond what is already available from the fire safety community. Only by thinking creatively about how we can solve these problems can we ensure that everyone can be safe from fire in their home.

Vår organisations största utmaningar:

Home fires is a big problem in all countries. During 2012 to 2016 four of every five (80%) fire deaths and three-quarters (74%) of all reported fire injuries in the US were caused by fires in homes. Over the five- year period as a whole, cooking was the leading cause of home fires and home fire injuries; smoking was the leading cause of home fire deaths.

While reported home fires and home fire deaths have been cut roughly in half in the US since 1980, and population-based home fire and fire death rates have fallen by roughly two-thirds, the death rate per 1,000 reported fires has remained fairly consistent and was actually slightly higher in recent years than in 1980. This was driven by an even more pronounced increase in the rate for one- and two-family homes. It appears that most of the reduction in fire deaths over the past decades is due to a reduction in fires rather than the prevention of harm after a fire is reported.

Certain scenarios appear more dangerous than in the past. The death rate per 1,000 reported home fires in 2012-2016 was more than twice as high in fires that began with either upholstered furniture or mattresses and bedding as it was in 1980-1984. Comparable death rates from fires in living rooms (including family rooms and dens) and bedrooms almost doubled but were not as high as the rates associated with these two items.

Based on the above the 3 major challenges in home fires are considered to be:

 • We are better at preventing small fires than controlling fires that are big enough to be reported
 • Burning behavior of Upholstered furniture
 • Smoking

Birgitte Messerschmidt

Director Applied Research
BCollins@nfpa.org

Presto Brandsäkerhet AB

Kort info om företaget:

Varje timme går brand från risk till verklighet på en arbetsplats. Varje timme gör vi på Presto något åt det genom att minska risken för brand och minimera konsekvenserna av den. Genom ledande kunskap, produkter och handlingskraft tillför vi i samverkan med våra kunder värdet av att aktivt skapa och verka i en trygg och säkrad miljö.

Presto är en helhetsleverantör av produkter, tjänster och utbildning inom brandsäkerhet. Presto finns över hela landet med egen personal för att vara marknadens naturliga partner inom riskhantering mot brand.

Varför vi är med i tävlingen:

I år firar Presto 60 år. Sedan starten har vi drivits av visionen att Ingen och inget skall skadas av bränder. I den strävan har innovation och nytänkande varit avgörande för vår verksamhet. Från att utveckla och tillgängliggöra samhället säkerhet i form av tillförlitliga och effektiva brandsläckare till att idag erbjuda en helhet, inom alla aspekter av brandsäkerhet, är utmaningen att ständig tänka nytt och hitta bättre lösningar lika aktuell. Med Brinnovation ser vi med glädje hur vi blir många fler som bidrar med idéer och konkreta lösningar. Där vill vi och ska vi, vara med.

Vår organisations största utmaningar:

På Presto ser vi en mängd utmaningar och viktiga uppdrag för oss. I det stora och det lilla. Och då det handlar om något så allvarlig som brandsäkerhet är det ibland svårt att värdera vad som är störst och viktigast. Men, här kommer några frågor vi funderar på och jobbar mycket med:

– En utmaning är att alltid ligga lite före, att vara pro-aktiv. På Presto jobbar vi med en verklighet vi inte vill ska inträffa. Att vara och verka reaktivt funkar inte så bra i vår bransch, även om vi naturligtvis alltid måste lära oss av det som hänt. Men utmaningen är att förstå och förutse vad som kommer och att hitta lösningarna innan.

– Ytterligare, men långtifrån sista utmaning, ser vi våra möjligheter att bidra positivt inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Alltifrån att förhindra att befintliga värden går upp i rök med utsläpp till följd samt till hur och med vad vi producerar och slutligen konsumerar samt beter oss.

Daniel Friberg

Försäljningschef, Marknadschef
daniel.friberg@presto.se

SOS Alarm

Kort info om företaget:

Ett tryggare Sverige för alla – SOS Alarms vision och strävan. Genom att tillhandahålla och hantera tjänster för nödsituationer dygnet runt, årets alla dagar, bidrar SOS Alarm till ett tryggt och säkert samhälle för alla som bor och vistas i Sverige. Via nödnumret 112 når allmänheten samtliga hjälpresurser i samhället med ett enda samtal. Vi ser till att du får rätt hjälp när du behöver den – vem du än är och var i Sverige du än befinner dig.

Varför vi är med i tävlingen:

För att kunna hänga med i den höga utvecklingstakt som råder i dagens samhälle är SOS Alarm måna om att bygga upp ett ekosystem för utveckling och innovation – ett ekosystem bestående av bl.a. forskare, universitet, studenter och start-ups tillsammans med våra egna medarbetare. På så sätt är vi övertygade om att vi kan skapa win-win för alla ingående parter i ekosystemet och allra främst kan tjänster och hjälpmedel som värnar om allmänhetens trygghet och säkerhet utvecklas och tillgängliggöras i snabbare takt. Brinnovation är ett lysande initiativ som skapar ekosystem i syfte att främja trygghet och säkert.

Vår organisations största utmaningar:

SOS Alarms åtagande innebär att arbeta proaktivt för att skydda och förebygga uppkomsten av nödsituationer. Därför ser vi med stort intresse på lösningar som kan förebygga bränder, troligen med smart sensorteknik. Och skulle olyckan väl vara framme ska tekniken i framtiden vara så välutvecklad att den varnar oss direkt, innan ett telefonsamtal. Vi ser också med stort intresse på lösningar som förhindrar automatlarm. Genom att minimera falsklarmen kan samhällets resurser läggas på rätt saker och där det verkligen behövs och dessutom kan fler liv räddas.

Göran Bertilsson

Brandingenjör
goran.bertilsson@sosalarm.se
0702-128524

Stockholmshem

Kort info om företaget:

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag. Hos oss bor drygt 50 000 stockholmare, lika många som i en mellanstor svensk stad, eller mer än fem procent av stadens alla invånare. Stockholmshem bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i huvudstadens utbyggnad och framväxt. Vi har lägenheter runt om i hela staden och i över 80 år har vi skapat nya bostadskvarter och hem till stockholmarna.

Varför vi är med i tävlingen:

Brandsäkerhet som en viktig del i ett tryggt boende. Vårt kundlöfte är att det ska bara välkomnande, bekvämt och tryggt att bo hos oss, på alla sätt, varje dag. En brand och dess följder har en mycket stor påverkan på alla boende i ett hus. För Stockholmshem är det viktigt att bidra och inspirera till utvecklingen av en säkrare och tryggare vardag för våra hyresgäster.

Vår organisations största utmaningar:

 • Utrymning – Byggnader ska utformas så att tillfredställande utrymning kan ske vid brand, och även om ett aktivt SBA arbete bedrivs, förväntas var och en klara av att utrymma på egen hand. Räddningstjänsten klarar av att hjälpa i viss utsträckning. Samtidigt får idag allt fler människor vård i hemmet av olika anledningar och i olika utsträckning. Som fastighetsägare är det inte möjligt att veta vilka dessa är, och fastigheten kan inte justeras utrymningsmässigt efter detta. Det finns heller ingen kunskap om vilka som har utökat behov av hjälp i händelse av en incident eller i vilken utsträckning. Det kan handla om personer som har svårt att hantera en incident till exempel på grund av begränsad rörelseförmåga, och även ha begränsad möjlighet att sätta sig i säkerhet.
 • Rökning som brandorsak – Bränder orsakade av rökning och/eller cigaretter. Spisbränderna har spisvakten som en möjlig, avhjälpande lösning men rökning sker överallt i hemmet, askkoppar som inte töms orsakar bränder på balkonger och möjligheten att kontrollera detta är begränsad.
 • Brandvarnare – Risk för ej fungerande brandvarnare. Brandvarnare har monterats i alla lägenheter men det är svårt att ha kontroll över om de sitter kvar, samt om de är fungerande/i drift. Tillgängligheten till bostäderna för kontroll är beroende av de boende.

Maria Deronius

Säkerhetschef
Maria.deronius@stockholmshem.se

Verisure Smart Alarms

Kort info om företaget:

Verisure Securitas Direct är Europas ledande leverantör av professionellt övervakade larm för hem och företag. Vi har närmare 3 miljoner kunder i 15 länder i Europa och Latinamerika. Vår affärsmodell integrerar produktutveckling, design och försäljning med installation, service och professionellt övervakad larmtjänst dygnet runt, året om. Tack vare ett starkt fokus på hög kvalitet är våra kunder bland de mest nöjda i branschen.

Varför vi är med i tävlingen:

Brandskydd och innovation är en del av vårt DNA då vi som säkerhetsföretag dagligen arbetar med att trygga människor och rädda liv. Vi deltar i Brinnovation för att ta del av nya spännande idéer och bidra med den kunskap vi samlat på oss under våra 30 år inom branschen för hem- och företagslarm.

Vår organisations största utmaningar:

Vi var först med att introducera seriekopplade brandvarnare som talar med varandra och med kunden för att uppmärksamma och väcka boende när brand har brutit ut. Därefter kan vi med hjälp av våra kameradetektorer genom bilder verifiera branden och kontakta räddningstjänsten omedelbart.  Genom vår unika röstenhet, kan larmcentralen också lyssna  in i bostaden och tala direkt med de som befinner sig på plats, för att få ytterligare en bild av situationen och vägleda de som drabbats för att sätta dem i säkerhet. Verisures brandskydd är därför det starkaste på hemlarmsmarknaden men som marknadsledare krävs det att vi alltid utvecklar och innoverar våra produkter och tjänster. Därför söker vi efter nästa steg för att komplettera och ytterligare stärka vårt brandskyddserbjudande. Sprida kunskapen om hur ett komplett brandskydd i hemmet faktiskt ser ut och att dagens uppkopplade lösningar räddar liv. Att hitta den snabbaste, mest kvalitativa, effektiva kontaktvägen och informationsdelningen mellan larmcentral, räddningstjänsten och andra viktiga samhällsfunktioner.

Theres Lakso

Kommunikationschef
Theres.Lakso@verisure.se